Cessna 400 Corvallis von Hype / Nikon Cooplix P100

January 1, 2011


Cessna 400 Corvallis von Hype. An einem schönen Herbsttag 🙂 gefilmt mit Nikon Coolpix P100